กกต.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

0

#จ.อำนาจเจริญ

กกต.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฦษภาคม 2566

ณ.ห้องประชุมเฮือนฝ้ายคำ (เรือนไทย)
โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมืองอำนาจ จ.อำนาจเจริญ นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.จ.อำนาจเจริญ ประธานในพิธี บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมผู้แทนขององค์กรส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล, สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม 200 คน

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดย คณะ กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 7 พฤษภาคม
2566 วันเลือกตั้งล่วงหน้า
ชึ่งได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วระหว่าง วันที่ 3-7 เมษายน 2566 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง2 เขตรวม 25 คน ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับควรที่จะต้องมีการปลูกฝังประชาชนให้มีจิตสำนึกในวัฒนธรรมทางการเมือง ที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิประไตย ละเว้นจากการชื้อสิทธิขายเสียงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยนายนวัต บุญศรี ผอ.กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคน ที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แล้วยังดูแลทุกข์สุขของประชาชนรวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนควรไปใช้สิทธีให้มากที่สุดแล้วยังสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระปราศจากการครอบงำ
จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คุณสมบัตืของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ/ ใบที่ 1 เลือกผู้สมัครที่เรารัก ใบที่ 2 เลือกนโยบายพรรคที่เราชอบ

#รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน/ภาพ/ข่าว0619640099

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY