สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต “จัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง จิตสร้างสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต
“จัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง จิตสร้างสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน”

วันที่ 18-19 มีนาคม 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต ณ อาคารสถาบันฯ และคุ้มพญาซอรีสอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษเรื่องจัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถาบัน ครู อาจารย์ นักศึกษา จำนวน 180 คน จาก 5 วิทยาลัย จำนวน 10 สาขาวิชา
กิจกรรมเน้นให้ความรู้และฝึกให้นักศึกษาจัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง จิตสร้างสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน ช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ และนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้โอวาทและบรรยายเรื่องความภูมิใจในการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 5 ท่านให้

โอวาทนักศึกษาและแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา นางสาวพรรณี แซ่ลิ้ม ผู้แทน IM IAPAN บรรยายเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ 3 ปี นายวีระเดช พลสวัส ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายเรื่องการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง ทำอย่างไร นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายเรื่องจิตสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และทีมซุบเปอร์สามารถ นำทีมโดยดร.สามารถ สว่างแจ้ง ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำที่ดี ในโครงการดังกล่าวมีทั้งกิจกรรมที่บรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างทักษะแก่นักศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชิวิตประจำวัน ได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชาเป็นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาในสถาบัน ได้เรียนรู้หลักการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น 3 ฐานที่สำคัญในชีวิตและการศึกษามาจากรากฐาน พื้นฐาน และมาตรฐาน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และศตวรรษหน้า สารพัดทักษะที่โลกต้องการ องค์ความรู้แกนหลักและแกนเสริม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิต เช่น Chat GPT, Carbon Credit เป็นต้น./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY