ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านธารโต หมู่ที่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปความยาว 30 นาที
รายการคืนคุณแผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00น. – 23.30 น.

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านธารโต หมู่ที่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

“ อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมาก ๆ ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน” พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรัสตอบผู้ถวายงาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานในฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่

” ฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ”

การดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.)ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน และขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และ สี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของหมู่บ้านตนเองได้ โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ( อรบ./อรม.) การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ การแก้ไขปัญหาที่ธรณีสงฆ์ที่ถูกบุกรุก การจัดหาเจ้าภาพ ในการทอดกฐิน ผ้าป่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อ “โครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ “รวมถึงงานในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ” ศาสตร์พระราชา ” สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีความอยู่ดีกินดี มีความรักความสามัคคี และอยู่ในพื้นที่ มีความสุขอย่างยั่งยืน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( ศปพร. จัดอยู่ในกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงซี่งเป็นหนึ่งในนโยบายการปฏิบัติที่สำคัญเร่งด่วนของ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่ทำให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ( ห้วง เม.ย. -ต.ค.๖๓) ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราช กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ” ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างๆ เป็นที่ทำกิน ” โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด ๑๙ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๕ แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา มีทั้งหมด ๑๔ แห่ง และจังหวัดพัทลุงจำนวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน < แห่ง ได้แก่ ๑.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, ๒.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, ๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปียา ตำบลปียามุมัง อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี และ ๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างๆต้านภัยโควิด ๑๙ ใช้พื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้พี่น้องประชาชนที่ายกลับภูมิลำเนาได้มีงาน มีรายได้ โดยนำรูปแบบฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป

ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต “สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทดแทนค่าแรงในอนาคต ให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต มีกิจกรรมสร้างรายได้ที่สำคัญ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า , ไก่ไข่ ฯลฯ ที่สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 23.00 น. – 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

(สมาชิก)#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY