ลพบุรี – โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

0

ลพบุรี – โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง หมู่ที่2 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีนายกองตรี ดร. ภาณุพงค์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นายชาลี จำปาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน ประชาชนเกษตรกร รอให้การต้อนรับ อำเภอชัยบาดาล มีทั้งหมด 17 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 705,516ไร่ สภาพพื้นทีเป็นภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบ
ลุ่ม มีระดับความสูงต่ำต่างกันมาก มีความลาดเทมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 25-750 เมตร มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านจากทิศเหนือลงทิศใต้ มี
พื้นที่การเกษตรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 จำนวน 280,943 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 6,600 ครัวเรือน โดยเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, อ้อยโรงงาน, ข้าวนาปี ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ วัวเนื้อ แพะ แกะ วัวนม มี

ลักษณะเป็นชุมชนเมือง และชุมชนเกษตรกรรม ในการจัดงานครั้งนี้ มีการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ การให้บริการแนะนำ และแก้ไขปัญหาการเกษตร ตลอดจนการจัด
นิทรรศการ ความรู้ทางการเกษตร รวมทั้งนวัตกรรม
ต่างๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการดังไว้ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปีพุทธศักราช 2545 เป็นโครงการที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาให้ได้รับ
บริการทางการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 19 คลินิก เช่น
คลินิกด้านพืช สัตว์ ประมง ดินและปุย และคลินิกอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
เช่น ด้านการเกษตร การศึกษาการบริหารจัดการน้ำ และสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงเสียสละเพื่อ
ประชาชนดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงตระหนัก และเล็งเห็น ในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอย
พระราชปณิธานไปสู่ความผาสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับ
บริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน
ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วม
งานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือ
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินงานอย่างเสียสละ มีจิตอาสา ให้บริการแก่พี่น้อง
เกษตรกรอย่างเต็มใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร
ด้วยความภาคภูมิใจ

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า