ร้อยเอ็ด- พช.จัดโครงการประชุมชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด

0

ร้อยเอ็ด- พช.จัดโครงการประชุมชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 น.
วันที่ 17 มิถุนายน 2567

 

ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชค์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ) โดยมี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอ และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในประเด็นการส่งเสริมและยกระดับ
เศษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนให้สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนกองทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญของกองทุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ) เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือคนยากจน
ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ได้มีแหล่งเงินทุนสำหรับยืมไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ด้วยการสนับสนุนเงินทุนให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ
280,000 บาท โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้าน กข.คจ. จำนวน 1,028 หมู่บ้านจำนวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด 314,060,932.30 บาท จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงิน จำนวน 399,981 ครัวเรือน เป็นผู้นำที่มีศักยภาพเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนและเปิดโอกาสให้ครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมคิดร่วมดำเนินการและร่วมตัดสินใจ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ.) ให้มีประสิทธิภาพ

นางราณี ฯ กล่าวอีกว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ระดับจังหวัด ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้มีการบริหาร
จัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกิจกรม สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2553 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย วิธีการป้องกันและแก้ไขกรณี
เกิดความเสียหายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กรณี การดำเนินคดีตามสัญญายืมโครงการ กข.คจ. การทุจริตเงินทุนโครงการ กข.คจ. การจัดการข้อร้องเรียน การบังคับคดี
จัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) แผนปฏิบัติการวิธีการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน นำเสนอแผนปฏิบัติการวิธีการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และแลกเปลี่ยนวิธีการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหาย
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
กุ้ง ปราโมทย์ เทียนทอง ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า