ร้อยเอ็ด-คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติระยะเวลา 15วัน ประจำปี 2567 ค่ายรู้…รัก (Sense and Love)”

0

ร้อยเอ็ด-คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติระยะเวลา 15วัน ประจำปี 2567 ค่ายรู้…รัก (Sense and Love)”

เมื่อเวลา 13.30 น.
วันที่ 25 มิถุนายน 2567

 

ณ วัดศรีรัตน์ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา 15 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ค่ายรู้…รัก (Sense and Love)” พร้อมด้วยนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ อาสาคุมประพฤติ ผู้ทำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นตำบลสีแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีพระเมธีวัชราภรณ์ รศ,ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญมีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 166 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งอยู่ในความดูแลและต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย กรมคุมประพฤติจึงจัด

โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดระยะยาวในลักษณะค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินการ
ด้วยโปรแกรมต่างๆ ร่วมกับการสร้างการรับรู้และบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ในการดูแลแก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพ
เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิด
ความมั่นคงในชีวิตต่อไป เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง
มีภูมิคุ้มกันจิตใจที่เข้มแข็ง พัฒนาความคิด จิตวิญญาณ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
อีกทั้งได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพที่หลากหลายและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตนเอง
“ค่าย รู้…รัก (Senseand Love)” เพื่อดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ที่มีผลการจำแนกอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มเสี่ยงป่านกลาง ที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษได้ กับมีอาชีพที่ไม่มั่นคง แต่พนักงาน
คุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น เหมาะสมที่จะจัดให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ให้สามารถพัฒนาทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด และ
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถเลิกเกี่ยวข้องกัยาเสพติดและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และพ้นคุมความประพฤติ ได้

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติจาก 4 จังหวัด 5 สำนักงาน ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 26 ราย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 7 ราย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 3 ราย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน 7 ราย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 ราย
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า