พช.ราชบุรี kick off การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2567

0

พช.ราชบุรี kick off การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 16.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (เข็มเหลืองรุจี) ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2567 นวัตกรรม “14 ทีมงาน 14 กิจกรรม เสริมสร้างความโปร่งใส คน พช.ราชบุรี ใสสะอาด” และประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทำผิดวินัย โดยโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูก จิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจัง โดยดำเนินกิจกรรมผ่าน 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารของหน่วยงานในการเสริมสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มิติที่ 4 การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรม kick off การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนราชบุรีใสสะอาด ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์�1. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรม ในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ�4. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 10 อำเภอ มีการริเริ่มสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
5. เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
6. เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
7. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สร้างปณิธานความดีเพื่อเป็นหลักปฏิบัติต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร�ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในมิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารของหน่วยงานในการเสริมสร้างความโปร่งใส และมิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า