พช. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำสรรสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้น “Change for good”

0

พช. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำสรรสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้น “Change for good”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.30 น.

ณ บ้านหนองจอกบน หมู่ที่ 4 และ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และปลัดจังหวัดราชบุรี นายไกรธวัช ทินโสม พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ ร่วมลงพื้นที่พร้อมทีมมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของนายอำเภอและทีมอำเภอ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงรับฝังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ข้อแนะนำและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 8 ข้อ ประกอบด้วย 1 ที่อยู่อาศัย มั่นคงแข็งแรง คนังเรือนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 2 มีความมั่นคงทางอาหาร 3 ความสะอาด ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดการขยะชุมชน 4 ความสามัคคี ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านชุมชน 6 การปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 7 ความมั่นคงปลอดภัย 8 การมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกานอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
2. โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
3. การสร้างทีมภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกมิติ
คุณธรรม
4. การจัดระเลียบทางสังคม
5. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการดำเนินโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนให้แก่คนในหมู่บ้านชุมชน
6.โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รณรงค์ให้มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้า รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ ช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ทอผ้าคุณธรรม
7. การขับเคลื่อนธนาคารขยะและถุงขยะเปียกลดโลกร้อน รวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้
9.โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ได้รับทราบประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนร้กกัน ถนนกินได้ 1073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า