พช.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0

พช.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 13.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (เข็มเหลืองรุจี) ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดราชบุรี ในการนี้ ได้ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุม และมีรายละเอียดในการประชุมฯ ดังนี้
1. การมอบนโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
2. แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด
4. การจัดทำคำรับรองการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กับ พัฒนาการอำเภอ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งในการจัดทำคำรับรอง
5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดงานรายทีม 3 ตัวชี้วัด (รอบการประเมินที่ 1 – 2) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดย กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) ตัวชี้วัดที่ 3 ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน (โดย กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน) ตัวชี้วัดงานรายบุคคล 7 ตัวชี้วัด (รอบการประเมินที่ 1 – 2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2567
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน กลุ่มงานประสานฯ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้ การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหนุนเสริมอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บรรลุตามค่าเป้าหมาย
3.เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546�4.เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ที่ถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย�5.พื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนของหน่วยงานทราบรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส่ เป็นธรรม ช่วยให้องค์กรมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า