พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

0

พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567 ในการนี้
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 12.73
2.จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร จังหวัดราชบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร และรับสมัครเพื่อให้สตรีเข้าถึง ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ทุกอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
3.การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดราชบุรีได้รับเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินทั้งสิ้น 18,678,890 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,093,365.06 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.80 แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น
3.1 งบบริหาร จำนวน 435,525.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.48
3.2 งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14,657,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.61
3.3 งบเงินอุดหนุน ยังมิได้มีการเบิกจ่าย
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 80.80
5.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,702,160 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการฯ ประเภทเงินอุดหนุน ทั้ง 12 โครงการ เป็นเงิน 550,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ที่ขอรับการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า