บุรีรัมย์-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารไตรมาสที่ 2 ปี 2567

0

บุรีรัมย์-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารไตรมาสที่ 2 ปี 2567

เมื่อเวลา 10.00 น.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอคูเมือง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ปราชญ์เกษตร ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรชาวอำเภอคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันนี้เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ

 

สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่หลากหลาย รุนแรง และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขาและไม่สะดวก จะเดินทางไปขอรับบริการที่หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการแต่ละสาขา เข้ามาให้บริการเกษตรกรถึงพื้นที่
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ๆในครั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมกับเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพราะเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ อย่างเสียสละ มีจิตอาสา และให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้มีคลินิกเกษตรบริการประชาชน จำนวน 21 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกข้าว คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกหม่อนไหม คลินิกยางพาราคลินิกฝนหลวง คลินิกศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกสาธารณสุข คลินิก ธกส. สาขาคูเมือง คลินิกโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา คลินิก สกร.อำเภอคูเมือง และคลินิกเครื่องจักรกลการเกษตร โดย บริษัทคูโบต้า และบริษัทอิเซกิ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ ในราคาย่อมเยาว์ อีกด้วย
อำเภอคูเมือง แบ่งการปกครอง ออกเป็น 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 7 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนครัวเรือน 19,905 ครัวเรือน จำนวนประชากร 69,620 คน พื้นที่ ทั้งหมด 274,112 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 161,872 ไร่ เกษตรกร 11,258 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี 111,177 ไร่ มันสำปะหลัง 11,708 ไร่ อ้อยโรงงาน 16,006 ไร่ ยางพารา 26,683 ไร่ แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีที่สำคัญ ที่ ได้แก่ ฝายยาง เป็นฝายกั้นน้ำ ตั้งอยู่บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ มีน้ำตลอดปี ที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพ-ลา เพลิน บูติกรีสอร์ท แอดเวนเจอร์แคมป์ ตั้งอยู่บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองขมาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาอุทยานดอกไม้หลากหลายชนิด ทำให้ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ไร่ดินชุ่มฟ้า ตั้งอยู่ บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างป่ากินได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญของอำเภอคูเมือง และงานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดมของดีคูเมือง และงานกัญชาเพื่อประชาชนอำเภอคูเมือง และงานกาชาด อำเภอคูเมืองกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า