นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสฯขับเคลื่อนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไทย-มาเลเซีย พร้อมเปิดโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ส่งเสริมการศึกษาชายแดนใต้ต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายวงกว้างแบบไร้พรมแดน

0

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาสฯขับเคลื่อนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไทย-มาเลเซีย พร้อมเปิดโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ส่งเสริมการศึกษาชายแดนใต้ต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายวงกว้างแบบไร้พรมแดน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ที่ห้องประชุมสุริยะวิถี (ชั้น3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาส – รัฐกันตันประเทศมาเลเซีย โดยมี นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้นราธิวาส ปัตตานีและยะลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ได้เชื่อมต่อสานสัมพันธ์การทำงานร่วมกันกับผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นการสร้างเครือข่ายให้ขยายวงกว้างมากขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนของรัฐกลันตันจะได้มีโอกาสได้เห็นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของเรา มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีพรมแดน ไร้รอยต่อ เราจะเชื่อมกันด้วยไมตรีจิต ความเป็นมิตรไมตรี เป็นพี่น้องกัน ช่วยกันพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนลูกหลานของเรา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสกับรัฐกลันตัน จะได้รับประสบการณ์ดีๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

จากนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้เปิดโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ จัดเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนชายแดนใต้ ได้แสดงทักษะความสามารถและศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งในขันครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมครูที่ปรึกษา จากหลายหลายสถานศึกษารวมทุกสังกัด ในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวนกว่า 400 คน ใน 5 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย 1.โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม 2.โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ 3.โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ 4โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 5.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 

ด้านนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา โชคดีมากที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษาครบทั้ง 3 จังหวัด ทั้งปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่เปิดให้บริการกับเยาวชนทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาใกล้บ้านท่านอย่างเต็มที่ ใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของลูกหลานเราในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ขณะที่ MR.Kamaruzaman Muhammad รองหัวหน้าฝ่ายการศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่าวันนี้ตัวแทนการศึกษาจากรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ซึ่งเป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสีเขียวของรัฐกลันตัน ซึ่งเมื่อวานที่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียได้มีการจัดแข่งขันเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งพอมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มาเห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกับประเทศมาเลเซีย
ซึ่งสามารถที่จะนำไอเดียเหล่านี้เพื่อไปพัฒนาต่อยอดไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งในอนาคตเราจะมีการนำนักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และจะมีการนำคณะทำงานนักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานยังรัฐกันตันประเทศมาเลเซียอีกด้วย
///////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า